GMSDMP v0.92 -- PROD(TST130808) DB (updates only)
2018-01-22 16:02 EET