GMSDMP v0.92 -- PROD(TST130808) DB (updates only)
2017-01-21 15:11 EET