GMSDMP v0.92 -- PROD(TST130808) DB (updates only)
2017-02-26 16:31 EET